Barnehagens satsningsområde

Vårt satsningsområde: Et inkluderende lek- og læringsmiljø

Alle barn behandles på sin spesielle måte,
for hver og en gjemmer på sin lille gåte.

 

For oss så handler dette om å se barn som likeverdige og møte den enkelte som et individ med egne tanker og følelser i deres opplevelsesverden. På denne måten kan vi styrke barnets selvfølelse og mentale helse, og dermed forebygge krenkelse og mobbing.


1.januar 2021 vedtok Stortinget egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø. Disse endringene krever at barnehagen jobber systematisk for å forebygge utestenging og mobbing, og at personalet skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Vi tenker dette er et viktig arbeid som er nødvendig å ha fokus på og kunnskap om, derfor har vi valgt å være med i et pilotprosjekt i regi av PBL og Høgskolen i Innlandet som heter "Barnas verneombud". Dette innebærer at vi deltar i et kompetansehevingsprogram og i år er temaet "Barn med behov for spesiell tilrettelegging".  Prosjektet startet opp i 2020, det året var temaet “Vold og overgrep mot barn”, og i fjor var temaet "Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser". Vi opplevde disse temaene som svært lærerrike og er spente på årets tema, "barn med behov for spesiell tilrettelegging".